Hoppa till huvudinnehållet

Styrka och resiliens: Skydda leveranskedjan inför framtiden

Jeanette Skjelmose and Peter Lindström discussing

Det är omöjligt att bortse ifrån det faktum att de senaste årens globala oroligheter och osäkerhet har haft stor inverkan på hur företagen kan bedriva sin verksamhet. Ett av de områden som drabbats hårdast är de globala leveranskedjorna. För att tala om de utmaningar vi haft, hur vi hanterat dem och vilka lärdomar vi gjort, hade vi ett samtal med Jeanette Skjelmose, Vice President Operations och Peter Lindström, Executive Vice President Sales. 

En smidigt fungerande och effektiv leveranskedja kräver ett antal överväganden för att kunna anpassas på ett sömlöst och konsekvent sätt Nyligen inträffade naturkatastrofer, geopolitiska spänningar och fortsatta efterverkningar av pandemin har påverkat den kontinuitet som leveranskedjan behöver. Detta har i sin tur påverkat möjligheterna att säkerställa att komponenter kommer dit och när de behövs. Dessa leveransproblem har också orsakats av våra leverantörers globala placering, eftersom varje land har sina restriktioner, bestämmelser eller sanktioner.  

Dessa problem har förvärrats av brist på viktiga råvaror, exempelvis sådana som behövs för halvledare. Halvledare utgör grunden för all teknik, från mobiltelefoner till nätverkskameror.  

”Precis som många andra har vi kämpat med de utmaningar vi ställdes inför när vi inte kunde ge service till den standard som vi förväntar oss. Trots dessa utmaningar var det ytterst viktigt för oss att bibehålla de höga kvalitetsstandarder som Axis står för”, säger Peter Lindström.

Peter Lindström
Peter Lindström, Executive Vice President Sales

Fler leverantörer för inköp av komponenter 

Det geopolitiska landskapets natur har nyligen förändrats dramatiskt, viket påverkar företagens gränsöverskridande arbete. Detta har visat att det är nödvändigt att vi använder flera leverantörer för att säkra våra inköp av komponenter. 

Dubbla eller sekundära leverantörer innebär att företagen använder mer än en leverantör för att köpa de delar som behövs för en produkt. Om detta inte är möjligt säkerställer vi att antingen vi eller leverantören har ett buffertlager. På så vis kan leveranserna upprätthållas trots avbrott i leveranskedjan. När det gäller särskilt kritiska delar har vi ofta ett lager så att tillverkningen kan hållas igång 9–12 månader framåt. Detta ger ett skydd vid avbrott i leveranserna, men även i händelse av plötsliga efterfrågetoppar. 

En stor fördel med relationerna med våra partners är att vi genom dubbla leverantörer och hantering av buffertlagret kan se till att leverantörer med överskott av specifika delar kan förse oss med dessa om vi får brist. På så sätt kan kontinuiteten i leveranskedjan bibehållas i regionerna. 

Förbättring baserad på våra lärdomar  

Trots vår stabila ställning på marknaden och våra nära relationer med företagen i våra leverans- och värdekedjor är vi medvetna om att det finns utrymme för förbättringar inom viktiga områden. Dessa lärdomar har varit viktiga för att hjälpa oss att strukturera och utforma de processer och verktyg som vi har infört för att säkerställa att när framtida utmaningar uppkommer, vilket vi vet att de kommer att göra, är bättre rustade för att undvika allvarliga störningar. 

Peter säger: ”En faktor som vi alltid har betonat starkt är att agera utifrån våra lärdomar. Vi hanterar problemen, tittar på lärdomarna och omvandlar dem till åtgärder för att säkerställa att vi har en mycket starkare ställning i framtiden.” 

Jeanette Skjelmose
Jeanette Skjelmose, Vice President Operations

Jeanette Skjelmose förklarar närmare: ”Det har varit en utmaning under de senaste åren, och de lärdomar som vi har dragit från detta har lett till att vi lägger större tyngdpunkt på de '3 R:en' – Resiliency, Robustness, Responsibility, på svenska Resiliens, Robusthet och Ansvar. Resiliens är skölden som skyddar oss mot svåra tider. Robusthet handlar om att vi och våra partners agerar snabbt om något skulle bryta sig igenom skölden. Ansvar handlar om hur vi säkerställer att vi alltid håller högsta kvalitet, arbetar på ett hållbart sätt och att vi alltid arbetar för att du kan lita på att vi håller våra löften.”  

Samverkan med partners är nyckeln till framgång  

Ett område som vi alltid har ansträngt oss för att bibehålla och förbättra, oavsett globala frågor, har varit den nära samverkan med våra partners. En viktig lärdom som vi har tagit med oss från de senaste åren är dock behovet av öppnare och mer transparenta dialogkanaler i kedjan. Vi har alltid ansträngt oss för att involvera och inkludera våra partners i diskussioner om produktion, inköp och tillverkning, men som Jeanette förklarar: ”Det som dessa erfarenheter har lärt oss är behovet att tillämpa en mycket synligare och mer transparent inriktning när det gäller diskussioner med våra tillverkare. Detta har öppnat nya vägar för förbättring, till exempel prognoser. Genom att ge våra tillverkare mer förutsägbarhet och en mer proaktiv roll i vår planering har de bättre möjligheter att hjälpa oss.”  

Peter Lindström and Jeanette Skjelmose

Peter instämmer: ”Om dessa erfarenheter har lärt oss något är det att det finns ett större behov av förutsägbarhet. Ju bättre förutsättningar vi har att veta saker, desto mer kan vi förlita oss på våra leverantörer och återförsäljare, och de är mer insatta i vad som behöver göras och när det ska vara klart. Detta är den nya normen i servicenivåer.” 

Dessa diskussioner har lett till uppgraderingar och investeringar i smartare supportsystem och bättre strategisk prognosplanering inför framtiden. Tillsammans med ett mer proaktivt tillvägagångssätt när det gäller kommunikation med leverantörer och tillverkare, är detta ytterligare åtgärder som vi har infört tack vare den senaste tidens erfarenheter.  

Styrka och förbättring 

Vi är en tillväxtorganisation, och som sådan är vi medvetna om behovet av att ständigt utvecklas och söka förbättringar. De beslut vi har fattat de senaste två åren har bidragit mycket till att visa att vi är en organisation som lär oss från svåra utmaningar och att kunderna kan lita på att vi levererar. Vi söker ständigt efter nya sätt att stärka våra relationer i hela leveranskedjan, för att bidra till att främja andan av nära samverkan och samarbete. 

Peter säger: ”Vi strävar ständigt efter förbättringar för att säkerställa en starkare resiliens inför framtiden. Syftet är att bättre avspegla realiteterna i den värld vi lever i nu, vilket bör ge oss ökad förutsägbarhet när det gäller de löften vi ger. Vi gör allt detta för att säkerställa att våra partner och kunder får en bättre erfarenhet från sina kontakter med Axis.” 

Läs mer om hur vi arbetar för att säkerställa
Dominic Jones
 - 
Presskontakt
Regional Marketing Manager, Axis Communications
Tfn: +44 7720 593 516
|
Dominic Jones
To top